PARTNEŘI

Finanční podpora ČUS Praha ve výši 42 900 Kč v akci Provoz a údržba byla použita na úhradu faktur  energií za rok 2022.

Děkujeme tímto výše uvedenému dárci.


Dotace od města Karlovy Vary pro SKK Karlovy Vary:

Město Karlovy Vary dlouhodobě přispívá na činnost klubu. Pomáhá nám hradit provozní výdaje, na které nestačí příspěvky členů (např. cestovné na zápasy, náklady na rozhodčí apod.)

Dotace Karlovarského kraje na údržbu sportovních zařízení pro KK Karlovy Vary:

Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo na začátku roku 2018 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení, kdy účelem dotace je podpora udržování sportovních zařízení a udržování a obnovu technických prostředků, strojů a zařízení sloužících k činnosti amatérských sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot působících na území Karlovarského kraje.

Kuželkářský klub Karlovy Vary z.s., jako vlastník poslední kuželny v Karlových tohoto programu využil a podal si žádost na přidělení dotace za opravu a nátěr střechy objektu, dále na výměnu starých a poškozených dveří v objektu a na zakoupení leštičky na úpravu povrchu kuželkářských drah.

Kuželkářskému klubu byly z rozpočtu Karlovarského kraje přiděleny finanční prostředky v částce 110.000,- Kč. Na základě toho byl vybrán dodavatel, který provedl opravu poškozené plechové střechy a její nátěr, kdy na provedené práce je záruka 5 let. Výsledek práce je patrný na přiložených fotografiích. Hodnota provedené práce byla 139.961,- Kč

Původní střecha :

Střecha po nátěru a opravě :

Díky uvedené dotaci od Karlovarského kraje jsme mohli vyměnit poškozené a staré dveře na toalety, do koupelny a kotelny. Náklady činily 12.000,- Kč.

Původní dveře :

Nové dveře :

Díky obdržené dotaci mohl Kuželkářský klub Karlovy Vary z.s. ze svých prostředků zakoupit nové kuželky, vyměnit světla na chodbě a šatnách kuželny vše v hodnotě 40.000,- Kč